Inflacja w strefie euro w dół Wzrost cen w grudniu 2022 wyniósł 9,2 proc.

Uruchomienie T2, które było planowane na listopad roku 2022, zostało przesunięte na marzec 2023. Dwa kolejne etapy wygaszania rozwiązań łagodzących zostaną wdrożone w czerwcu 2023 i marcu 2024 roku. W ramach drugiego etapu, od 29 czerwca 2023 zacznie obowiązywać zmiana schematu redukcji wyceny zabezpieczenia, obejmująca całkowitą likwidację tymczasowego złagodzenia haircuts; zmianę schematu opisano szczegółowo w rozdziale 2.3. Pozostałe pandemiczne rozwiązania łagodzące kryteria dla zabezpieczeń zostaną zasadniczo zlikwidowane w trzecim etapie w marcu 2024 roku, po przeprowadzeniu kompleksowego przeglądu zbioru zasad ACC. Zwolnienie z wymogu minimalnego ratingu papierów dłużnych emitowanych przez Republikę Grecką będzie obowiązywało co najmniej dotąd, dopóki będą prowadzone reinwestycje w greckie obligacje rządowe w ramach PEPP. W pierwszym etapie stopniowego wygaszania złagodzenia kryteriów, rozpoczętym w lipcu 2022 roku tymczasowe ograniczenie redukcji wyceny zabezpieczenia, obniżono z 20% do 10%.

1 Odpowiedzialność EBC

W analizie obejmującej cały horyzont projekcji alternatywne ścieżki cen energii wyprowadza się z cen ropy wynikających z notowań opcji, błędów wcześniejszych prognoz cen terminowych gazu i ścieżki ceny stałej. Percentyla rozkładu gęstości cen ropy wynikającego z notowań opcji (przy założeniu neutralności względem ryzyka) na 23 listopada 2022, czyli datę graniczną dla założeń technicznych. Ze względu na brak podobnych rozkładów cen gazu alternatywne ścieżki cen tego surowca wyprowadzono z 25. Percentyla rozkładu opartego na błędach wcześniejszych prognoz cen terminowych gazu. Dodatkowo w odniesieniu do cen zarówno ropy, jak i gazu analizuje się założenie ceny stałej. Duże wzrosty cen surowców powodują silną presję na podniesienie cen, przez którą wydłuża się przewidywany okres podwyższonej inflacji.

Wyjątkowo niski poziom fałszerstw banknotów euro

Uruchomienie ECMS zostało przesunięte z listopada 2023 na kwiecień 2024 w celu złagodzenia wpływu przeniesionego uruchomienia T2. Pakiet bankowy zawiera nowy wymóg prawny dotyczący przygotowania przez banki konkretnych planów monitorowania i przeciwdziałania ryzykom ESG pojawiającym się w krótkim, średnim i długim okresie. Dzięki temu banki dokładnie ocenią zmiany strukturalne, które prawdopodobnie nastąpią w branżach, na które są narażone, zgodnie ze ścieżkami przejściowymi określonymi w ramach prawnych UE[41]. Ryzyko środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego (environmental, social and governance, ESG) ma znaczenie dla stabilności zarówno poszczególnych banków, jak i całego systemu finansowego, zwłaszcza w kontekście zmian klimatycznych.

Ramka 2 Silne zasady, silne banki – pakiet bankowy

Innowacje cyfrowe zmieniają nie tylko detaliczne usługi płatnicze, ale także hurtowe transakcje finansowe. Podmioty działające na rynku finansowym już od kilku lat prowadzą eksperymenty związane z nowymi technologiami, na przykład technologiami rozproszonych rejestrów (DLT). Aby lepiej rozpoznać te technologie, 23 marca 2023 roku UE zainicjowała działanie pilotażowego systemu dla infrastruktury rynkowej opartej na technologii rozproszonych rejestrów, którego funkcjonowanie przewiduje się na trzy lata z możliwością jednokrotnego przedłużenia. System ten pozwala dostawcom usług inwestycyjnych, firmom i centralnym depozytom papierów wartościowych korzystać z wielostronnej platformy handlowej, systemu rozrachunkowego lub systemu tradingowego i rozrachunkowego opartego na technologii DLT. W hipotetycznym scenariuszu, w którym rynki finansowe miałyby powszechnie przyjąć DLT lub inne nowe technologie dla transakcji hurtowych, zmianie mogłyby ulec również potrzeby użytkowników hurtowych usług rozrachunkowych Eurosystemu, w szczególności TARGET2 i T2S.

Skonsolidowany bilans Eurosystemu na dzień 31 grudnia 2022

Tego rodzaju możliwości związane z mobilnością są dla pracowników doskonałym narzędziem do poszerzania wiedzy i umiejętności, a jednocześnie pozwalają im wnieść swoją specjalistyczną wiedzę do ważnych projektów o zasięgu europejskim. Na poziomie Eurosystemu Konferencja Etyki Zawodowej i Zgodności, w skład której wchodzą główni specjaliści ds. Etyki zawodowej EBC, krajowe banki centralne (KBC) oraz właściwe organy krajowe (NCA), wspierała bieżące wdrażanie wytycznych dotyczących etyki zawodowej przyjętych w 2021, które promują spójną interpretację przepisów we wszystkich instytucjach krajowych[72]. W celu odzwierciedlenia rosnącego znaczenia etyki zawodowej i zgodności Rada Prezesów postanowiła przekształcić Konferencję w Komitet Etyki Zawodowej i Zgodności. Jako instytucja publiczna EBC dąży do osiągnięcia najwyższego poziomu uczciwości i dobrego postępowania, stale monitorując i dostosowując swoje systemy, tak aby spełniały swoje zadanie w szybko zmieniającym się świecie (zob. podrozdział 11.2).

Serbia może stać się źródłem kluczowego metalu dla UE. Coraz bliżej porozumienia

Różnica w tempie ożywienia podaży pracy była częściowo związana z różnicami w realizowanej polityce. Po pierwsze, odbudowa współczynnika aktywności zawodowej była wolniejsza w Stanach Zjednoczonych. Odzwierciedla to częściowo fakt, że większa liczba zwolnień w Stanach Zjednoczonych skłoniła niektórych pracowników do odejścia z pracy, natomiast stosunkowo hojne wsparcie dochodu pozwoliło ludziom dłużej pozostać poza rynkiem pracy lub nawet zwiększyć wynagrodzenie, przy którym byliby gotowi ponownie podjąć pracę. Przez cały 2022 rok współczynnik aktywności zawodowej w Stanach Zjednoczonych utrzymywał się poniżej poziomu sprzed pandemii, co stanowi wyraźny kontrast w stosunku do strefy euro, gdzie współczynnik aktywności zawodowej przekroczył poziom sprzed pandemii.

4 Gwałtowny wzrost inflacji w strefie euro

Instrumenty wsparcia powinny mieć charakter tymczasowy, być kierowane do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, a także skonstruowane tak, by nie likwidować zachęt do niższego zużycia energii. Środki fiskalne niezgodne z tymi zasadami mogłyby nasilić presję inflacyjną, co wymagałoby bardziej zdecydowanej reakcji polityki pieniężnej; mogłyby również stanowić obciążenie dla finansów publicznych. Zważywszy, że tylko niewielka część tych środków była ukierunkowana (12% według prognoz służb Eurosystemu z grudnia 2022 roku[4]), istotne jest odpowiednie dostosowanie tych środków przez rządy. W 2022 roku wzrost konsumpcji prywatnej utrzymał się, ponieważ dochody z pracy pozostały stabilne, a oszczędności pozwoliły na zaspokojenie popytu odroczonego (wykres 1.4). Ta pozytywna dynamika zawdzięcza swoją siłę głównie konsumpcji usług, która wzrosła gwałtownie po zniesieniu obostrzeń pandemicznych. Niemniej dynamika spożycia indywidualnego spowolniła w ciągu roku z powodu niskich wydatków na dobra nietrwałe i spadający realny dochód do dyspozycji oraz utrzymującą się niepewność.

W przypadku wszelkich innych danych źródłowych, w tym założeń na temat polityki publicznej, w prognozie uwzględniono informacje dostępne za okres do 5 lipca włącznie. Eurosystem opracował wskaźniki statystyczne związane z klimatem, w tym wskaźniki eksperymentalne dla zrównoważonych instrumentów finansowych oraz wskaźniki analityczne dotyczące ekspozycji instytucji finansowych na ryzyko fizyczne i ślad węglowy ich portfeli. W tym kontekście Eurosystem dąży również do poprawy dostępności i jakości danych klimatycznych, na przykład poprzez ocenę i włączenie publicznych źródeł danych do analizy ryzyka przejściowego i fizycznego oraz poprzez pozyskiwanie danych komercyjnych w celu uzupełnienia istniejących luk w danych. Po ponad 2 latach pracy głównie zdalnej, w 2022 pracownicy EBC stopniowo wrócili do biura i zaczęli przygotowywać się do nowego sposobu pracy.

Informacje publikowane w tabelach kwartalnych są również podsumowywane co roku w Raporcie rocznym EBC (tabela 5.2). W przypadku, gdy w danym kwartale nie wystąpiła interwencja walutowa, jest to wyraźnie zaznaczone. Odporność FMI na zagrożenia cybernetyczne nadal stanowi główny przedmiot zainteresowania zarówno w obszarze operacyjnym usług TARGET (zob. rozdział 4.1), jak i nadzoru systemowego. W ramach TIBER-EU Centrum Wiedzy TIBER-EU opracowało najlepsze praktyki w zakresie tzw.

  1. Agenda klimatyczna EBC została zapoczątkowana w 2022 i określa cele strategiczne, priorytety i mapę drogową dla prac EBC w tym obszarze.
  2. Jednocześnie zmiany na rynkach detalicznych i w procesach cenowych wskazują, że w niektórych krajach proces kształtowania cen detalicznych przebiega obecnie nieco szybciej niż w przeszłości.
  3. W ramach TIBER-EU Centrum Wiedzy TIBER-EU opracowało najlepsze praktyki w zakresie tzw.
  4. „ECB & You” ma umożliwić bezpośredni dialog między najwyższymi przedstawicielami EBC i społeczeństwem.

Do końca 2021 produkcja w strefie euro była o 2,4% większa niż przed pandemią, tj. Niemniej tempo wzrostu różniło się znacznie pomiędzy krajami, odzwierciedlając odmienność struktur gospodarczych oraz stopień, w jakim poszczególne kraje skorzystały na ponownym otwarciu sektora usług oraz w jakim zostały dotknięte rosyjską inwazją na Ukrainę. W miarę tego, jak silne ożywienie popytu na usługi Prognoza tygodniowa: złoto, ropa naftowa, kryptowaluty-Forex związane z kontaktem z klientem z pierwszej połowy roku słabło, zawrotne ceny energii zaczęły ograniczać wydatki i produkcję w gospodarce. Strefa euro odczuła również wpływ osłabienia globalnego popytu i zaostrzenie polityki pieniężnej w wielu najważniejszych gospodarkach przy panującej niepewności gospodarczej i pogarszających się nastrojach przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

O ile przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest wyzwaniem globalnym, które wymaga działań na skalę światową, o tyle banki centralne działają w bardzo różnych okolicznościach. Operacji Rynkowych zaangażowanym w kształtowanie pierwszych refleksji EBC na temat sposobu włączenia problematyki zmian klimatycznych do jego ram polityki pieniężnej, chciałem dowiedzieć się, w jaki sposób inne banki centralne działające w innym otoczeniu rozwiązują ten problem. Dzięki specjalnej inicjatywie mobilności pomiędzy krajowymi bankami centralnymi UE (program Schumana) mogłem dołączyć do sekretariatu NGFS (którego gospodarzem jest Banque de France), gdzie wspieram obszar zadaniowy dotyczący polityki pieniężnej.

Kurczenie się popytu zewnętrznego wobec strefy euro w drugim półroczu 2022 osłabiło perspektywy eksportu strefy euro, mimo ustępowania zatorów podażowych i wcześniejszej deprecjacji euro. Terminy dostaw w dalszym ciągu się skracały, dzięki czemu poprawiły System handlu Forex high gain Forex Trading System się warunki dostaw dóbr trwałego użytku i dóbr technologicznych, w tym półprzewodników, ale wynika to też z niższego popytu. Na 2023, po dwóch latach ożywienia po pandemii, oczekuje się obniżenia dynamiki wzrostu importu i eksportu strefy euro.